Loading…
Title

Del parlament de catalunya - butlletí oficial

Description
Sol·licitud de compareixença de rafael sánchez navarro, portaveu tècnic de la taula de consens pel delta, davant la comissió de territori ...
/0
Full Text
TAU L A D E C O N T I N G U T3. Tramitacions en curs3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma3.01.02. Proposicions de lleiProposició de llei per a suprimir de manera efectiva la càrrega fiscal al turisme da-vant la Covid-19202-00073/12Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 53.15. Mocions subsegüents a interpel·lacionsMoció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat302-00222/12Esmenes presentades 5Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a garantir eldret a l’habitatge302-00223/12Esmenes presentades 7Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicaciópúblics autonòmics302-00224/12Esmenes presentades 12Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes, els reptes i lesoportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19302-00225/12Esmenes presentades 13Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència, les eines decon...
Searches Related